Fons Social de Vivendes | La Vall d'uixo

Fons Social de Vivendes

Constitució del Fons Social de Vivendes de lloguer

El conveni per a la constitució del Fons Social de Vivendes (FSV) destinades al lloguer, firmat el 17 de gener de 2013 pels ministeris d'Economia i Competitivitat, Sanitat, Servicis Socials i Igualtat, Foment, Banc d'Espanya, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) , la Plataforma del Tercer Sector (Organitzacions no Governamentals) , les patronals bancàries i 33 entitats de crèdit, complix a la comanda al Govern inclosa en el Reial Decret Llei 27/2012, de 15 de novembre, de mesures urgents per a reforçar la protecció als deutors hipotecaris

Cada entitat de crèdit participant constituirà el seu propi fons amb un número inicial de vivendes, encara que podran ampliar-ho; inicialment el FSV naix amb 5.891 vivendes que aporten les 33 entitats financeres firmants del conveni. Les entitats de crèdit posaran a disposició de les possibles persones beneficiàries, dels Ajuntaments i Diputacions Provincials col·laboradors, de les ONG que desenrotllen i executen projectes d'inclusió social i de la Comissió de Coordinació i Seguiment del FSV, informació relativa a la vivendes incloses en el Fons, les seues característiques bàsiques, la seua distribució per municipis i comunitats autònomes, els requisits per a accedir al contracte d'arrendament i els termes bàsics del mateix; esta informació estarà igualment disponible en les sucursals de les entitats de crèdit i les seues pàgines electròniques.

Les famílies en situació d'especial vulnerabilitat que hagen sigut desallotjades de les seues vivendes després d'1 de gener de 2008 per l'impagament d'un préstec hipotecari, podran sol·licitar els immobles a partir de la posada en marxa de l'esmentat conveni; el lloguer d'estes vivendes tindrà una duració de dos anys i les rendes oscil·laran entre els 150 EUR i 400 EUR mensuals, amb un límit màxim del 30% dels ingressos nets totals de la unitat familiar.

Requisits per a accedir a les vivendes

Es van a poder beneficiar d'esta mesura les persones que hagen sigut desallotjades de la seua vivenda habitual i complisquen les condicions següents:

a. Que el desallotjament s'haja produït com a conseqüència d'una demanda d'execució, per impagament d'un préstec hipotecari, iniciada per la mateixa entitat que constituïx el FSV.

b. Que el desallotjament s'haja produït a partir del dia 1 de gener de 2008.

c. Que en el moment de presentació de la sol·licitud es trobe en les circumstàncies següents:

 1. Que el conjunt dels ingressos mensuals dels membres de la seua unitat familiar no supere el límit de tres vegades l'Indicador Públic de Rendes d'Efectes Múltiples (1.597 EUR conforme a l'Iprem actual) .

 2. Que cap dels membres de la unitat familiar dispose de vivenda en propietat.

d. Que es trobe en un supòsit d'especial vulnerabilitat. Amb este fi, s'entendran com a tals qualsevol dels següents:

 • Família nombrosa, de conformitat amb la legislació vigent.

 • Unitat familiar monoparental amb dos o més fills a càrrec.

 • Unitat familiar de què forme part, almenys, un menor de tres anys.

 • Unitat familiar en què algun dels seus membres tinga declarada discapacitat superior al 33%, situació de dependència o malaltia que li incapacite de forma permanent per a realitzar una activitat laboral.

 • Unitat familiar en què el deutor es trobe en situació de desocupació i haja esgotat les prestacions per desocupació.

 • Unitat familiar amb què convisquen, en la mateixa vivenda, una o més persones que estiguen unides amb el titular de la hipoteca o el seu cònjuge per vincle de parentiu fins al tercer grau de consanguinitat o afinitat, i que algun dels seus membres es trobe en situació personal de discapacitat, dependència, malaltia greu que els incapacite de forma temporal o permanent per a realitzar una activitat laboral.

 • Unitat familiar en què existisca alguna víctima de violència de gènere.

 

Significar que per la Comissió de Seguiment i Coordinació, en reunió celebrada el dia 9 de maig de 2014, es va acordar per unanimitat ampliar les circumstàncies arreplegades inicialment en el Conveni per a la creació del FSV a fi de facilitar l'accés al Fons a altres persones o grups que puguen resultar socialment vulnerables, en particular:

 

 • Permetre que els habitatges puguen ser adjudicades, amb tots els efectes previstos en el Conveni, a persones que:

 • havent sigut objecte d'un procediment d'execució hipotecària que haguera culminat amb l'adjudicació de l'habitatge, no hagen arribat a ser efectivament desallotjades de la mateixa i desitgen seguir ocupant-la en règim de lloguer en les condicions del conveni;

 • hagen perdut el seu habitatge com a resultat d'una dació en pagament i que sol·liciten un lloguer social.

 

Aquesta previsió no serà aplicable a les dacions en pagament previstes en Codi de Bones Pràctiques per a la reestructuració viable dels deutes amb garantia hipotecària sobre l'habitatge habitual, quan el deutor haja sol·licitat o sol·licite romandre en l'habitatge, en concepte d'arrendatari, i mentre dure el termini de dos anys previst en aquest Codi, llevat que la renda que satisfà siga superior a la qual correspondria d'aplicar aquest Conveni.

 

 • Ampliar les condicions subjectives que permeten l'accés als habitatges integrats al Fondo, que s'estendran a les següents persones:

 • Unitats familiars amb fills menors d'edat.

 • Persones en situació de dependència o amb discapacitat per a les quals l'habitatge suposa, d'acord amb l'informe dels serveis socials competents per a verificar tals situacions, un actiu indispensable per al manteniment de la seua inclusió social i autonomia.

 • Persones majors en situació de prejubilació o jubilació que mitjançant aval hagen assumit els deutes dels seus fills o néts.

 • Altres persones o unitats familiars amb circumstàncies de vulnerabilitat social diferents de les anteriors que siguen detectades per part de les entitats de crèdit, els serveis socials municipals o de les organitzacions no governamentals enquadrades en la Plataforma del Tercer Sector i degudament justificades davant les entitats de crèdit, per a les quals l'habitatge suposa, d'acord amb l'informe dels serveis socials competents per a verificar tals situacions, un actiu indispensable per al manteniment de la seua inclusió social.

 

Condicions de l'arrendament

Les condicions de l'arrendament són les següents:

 • La renda de l'arrendament estarà compresa entre 150 EUR i 400 EUR al mes, amb un límit màxim del 30% dels ingressos nets totals de la unitat familiar.

 • La duració del contracte d'arrendament serà de dos anys. No obstant això, el contracte es prorrogarà un any més llevat que l'entitat arrendadora, després d'una reavaluació del compliment dels requisits d'elegibilitat previstos en la clàusula anterior, concloga que estos ja no es complixen.

 • L'arrendatari s'obligarà a destinar l'immoble a la seua vivenda habitual i a conservar-ho en les mateixes condicions d'ús i habitabilitat en què es trobava en el moment de l'entrega.

Sol·licituds

Les sol·licituds hauran de dirigir-se a l'entitat de crèdit corresponent, que donaran prioritat a aquelles situacions de major necessitat o risc social. Sol·licitaran per a això informe els servicis socials dels Ajuntaments o Diputacions Provincials, que hauran d'emetre un informe en un termini de 15 dies. Les vivendes s'assignaran abans de la finalització de cada trimestre, començant el 31 de març de 2013. Les Organitzacions no Governamentals incloses en la Plataforma del Tercer Sector assessoraran en el procés i facilitaran l'accés a la informació.

Comissió de Coordinació i Seguiment

Hi ha una Comissió de Coordinació i Seguiment en què participaran amb un representant, a més de la Plataforma del Tercer Sector, dels ministeris que subscriuen el conveni (Economia i Competitivitat, Sanitat, Servicis Socials i Igualtat i Foment) , el Banc d'Espanya, la FEMP i quatre representants de les entitats adherides designats per l'Associació Espanyola de Banca, la Confederació Espanyola de les Caixes d'Estalvis, la Unió Nacional de Cooperatives de Crèdit i l'Associació Hipotecària.

 

-Relació de vivendes publicades del Fons Social de Vivendes. Data d'actualització 17/07/2014.

-Relació d'entitats locals adherides al Fons Social de Vivendes a 22 de desembre de 2015.

-Relació d'entitats financeres adherides al Fons Social de Vivendes

 

Adreça: Avda. Jaime I, 27 

Tel: 964 690 137 

Horari: De 10:30 h a 14:00 h

e-mail: pnavarro@lavallduixo.es

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 
 

Site developed with Drupal