Programa Extraordinari de Lloguer d’Interés Social | La Vall d'uixo

Programa Extraordinari de Lloguer d’Interés Social

Programa Extraordinari de Lloguer d’Interés Social

Actuació de la Generalitat Valenciana, a través de EIGE i en col•laboració amb els ajuntaments de la Comunitat Valenciana, per a facilitar l’accés a una vivenda en arrendament de titularitat privada o de promoció pública, adequada a les circumstàncies de famílies que hagen perdut , o estiguen a punt de fer-ho, la seua vivenda habitual com a conseqüència d’un procés d’execució hipotecària o d’altres circumstàncies excepcionals anàlogues derivades de la crisi econòmica.

1.- Registre inicial del Programa Extraordinari de Lloguer d’Interés Social per a les famílies que han perdut la seua vivenda habitual a conseqüència d’un procediment d’execució hipotecària o d’altres circumstàncies excepcionals anàlogues, segons la Resolució de 16 de juliol de 2012, del director general d’Obres Públiques, Projectes Urbans i Habitatge, i la Resolució de 17 de juliol de 2012, de la consellera d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, d’excepcionalitat de l’adjudicació de la quota de vivendes de promoció pública reservades per a famílies que hagen perdut la seua vivenda per execució hipotecària. La sol•licitud es podrà presentar preferentment en els ajuntaments que s’acullen al programa o en les oficines de EIGE situades a les tres capitals de província:

C/ Vinatea, 14 - 46001 València

Avda. de la Plata, 50-baix - 46013 València

C/ Gerona, 4 - 03001 Alacant

Avda. Hermanos Bou, 47 - 12003 Castelló

2.- Amb el registre inicial, se realitzarà les labors de mediació tendents a la busca d’una vivenda adequada a les circumstàncies de les famílies sol•licitants.

Totes les labors de mediació seran gratuïtes per a les parts, tant per als demandants de vivenda com per als seus titulars.

EIGE i els agents col•laboradors del programa només es comprometen a realitzar les labors de gestió i mediació. De cap manera garantixen que estes labors acaben sempre en la formalització d’un contracte d’arrendament. Així mateix, cal assenyalar també que, en la bossa de vivendes disponibles per a este programa que siguen de titularitat privada, és el seu propietari en última instància qui decidix si la lloga o no. Així mateix, el propietari pot condicionar la subscripció del contracte a l’acceptació de l’inquilí per part de la companyia d’assegurances, en el cas de desitjar contractar una assegurança d’impagament de rendes i, per tant, en el cas de no posseir els requisits exigits per l’asseguradora, el contracte no es formalitzaria.

3.- Pot sol•licitar-la qualsevol persona major d’edat que complisca els requisits establits.

Requisits

Ser major d’edat o haver fet els 16 anys i estar emancipat legalment.

Haver perdut la vivenda habitual per mitjà d’un procediment d’execució hipotecària o d’altres circumstàncies excepcionals anàlogues en els 24 mesos anteriors a la presentació de la sol•licitud o que la pèrdua siga per la mateixa causa irreversible en els 3 mesos següents a la sol•licitud.

No disposar cap dels membres de la unitat familiar de vivenda en règim de propietat o opció de compra, excepte la vivenda objecte de l’execució hipotecària.

Tindre uns ingressos familiars que no excedisquen 2,5 vegades l’IPREM i disposar almenys d’uns ingressos mínims de 0,5 IPREM, descomptant la part d’ingressos que puguen estar embargats per al seu càlcul.

Comptar amb la residència legal a Espanya, si és el cas.

No haver sigut objecte de sanció ferma o rescissió de contracte per incompliment de la normativa de vivendes públiques o protegides.

4.- Prèviament a la formalització del contracte o precontracte d’arrendament haurà d’acreditar-se documentalment la concurrència dels requisits anteriorment assenyalats (aportació de la sentència d’execució de subhasta en el cas de sol•licitar vivenda per haver perdut, o estar a punt de fer-ho, la seua vivenda habitual com a conseqüència d’un procés d’execució hipotecària). La falta d’acreditació documental d’algun dels requisits o l’incompliment d’estos suposarà la baixa en el registre de demandants de vivenda.

El contracte d’arrendament d’interés social tindrà les característiques següents:

Els arrendataris seran famílies que complisquen els requisits subjectius assenyalats en l’apartat anterior.

L’import mensual de l’arrendament no podrà superar la renda màxima de vivenda protegida de nova construcció en règim especial a vint-i-cinc anys, amb una superfície màxima a l’efecte d’este càlcul de 90 m2, amb independència que la vivenda excedisca esta superfície.

Haurà de ser mitjançat o, si és el cas, qualificat d’interés social per EIGE

Haurà de ser redactat d’acord amb el que disposa la Llei d’Arrendaments Urbans.

La vivenda haurà de ser destinada a domicili habitual i permanent.

Haurà de tractar-se de contractes d’arrendament amb una duració mínima d’un any.

 

Adreça: Avda. Jaume I, 27 

Tel: 964 690 137 

Horario: De 10:30 h a 14:00 h

e-mail: pnavarro@lavallduixo.es

Dll Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Site developed with Drupal